Monthly Archives: سرطان ۱۳۹۸

افتخار به جامعه بزرگ معارف هرات !

وزارت-تحصیلات-عالی

از تعداد ۳۳۳ متعلم لیسه عالی مهری هروی که در امتحان کانکور شرکت کرده بودند ۱۶ نفر به پوهنحی طب معالجوی و ستوماتولوژی راه یافتند و دیگر شاگردان نیز به پوهنحی های مختلف کامیاب شدند.قابل ذکر است که از ۳۳۳ شاگرد اشتراک کننده لیسه عالی مهری هروی صرف ۴ شاگرد بی نتیجه اعلان شدند. این موفقیت بزرگ علمی را نخست

» Read more