قانون معارف – نصاب تعلیمی

11748692_492093384284943_478704427_n(1)

نصاب واحد تعلیمی
مادۀ سی ام :
(۱) نصاب واحدتعلیمی، معیاری است که اهداف کلی تعلیم و تربیه عمومی وخصوصی را تثبیت نموده وبراساس آن وزارت معارف مفردات تعلیمی کتب درسی، طرز آموزش و ارزیابی، مواد و وسایل درسی و ممد درسی آنرا تهیه و تنظیم می نماید.
(۲) نصاب واحد تعلیمی، در تمام مؤسسات تعلیمی و تربیتی دولتی و خصوصی طور یکسان تطبیق می شود. مؤسسات تعلیمی بین المللی خصوصی مندرج مادۀ یازدهم این قانون،ازاین حکم مستثنی می باشد.

تهیه، تدوین و انکشاف نصا ب تعلیمی
مادۀ سی ویکم :
(۱)  وزارت معارف به منظور تهیه، تدوین و انکشاف نصاب تعلیمی ومواد درسی و تنظیم امور مربوط به آن ،بوردهای علمی دوره های تعلیمی وادارۀ انکشاف نصاب تعلیمی، مواد درسی و نشرات را ایجاد می نماید که ترکیب، وظایف و صلاحیت های آن مطابق لایحۀ جداگانه تنظیم می شود.
(۲)  نصاب واحد تعلیمی دوره های متوسطه ( اساسی)، ثانوی، تخنیکی- مسلکی، حرفوی و هنری، تعلیمات رسمی اسلامی، تربیۀ معلم، سواد آموزی و سواد حیاتی، تعلیمات قبل از مکتب و تعلیم غیر حضوری و تعلیم از راه دور مطابق نیازمندی های جامعه و رعایت معیار های پذیرفته شدۀ علمی بین المللی توسط بورد های مندرج فقرۀ(۱) این ماده تهیه و تدوین گردیده و با در
نظر داشت تجارب بدست آمده به صورت متداوم تجدید و انکشاف می یابد.
(۳)  نصاب تعلیمی مندرج فقرۀ (۲) این ماده بعد از تصویب شورای علمی معارف و منظوری وزیر تطبیق می گردد.

زبان تدریس
مادۀ سی و دوم :
(۱) تدریس در مؤسسات تعلیمی دولتی مندرج این قانون ، مؤسسات تعلیمی خصوصی داخلی و پروگرام های تعلیمی و تربیتی و مراكز سواد آموزی و سواد حیاتی به یکی از زبان های رسمی دولت(پشتو و دری) صورت می گیرد. تعیین زبان تدریس از جمله دو زبان رسمی دولت بر اساس زبان رایج اکثریت اهالی محل مطابق به لایحۀ مربوط صورت می گیرد.
(۲) فراگرفتن زبانهای پشتو ودری در مکاتب و مؤسسات تعلیمی حتمی می باشد.
(۳)  در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبانهای سوم رسمی کشور (ازبکی، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی، پامیری و سایر زبان ها) تکلم می نمایند، علاوه بر تدریس زبان پشتو و دری، زمینۀ تدریس زبان سوم، منحیث مضمون درسی فراهم می گردد. وزارت معارف در عرصۀ تربیه معلم، کتب و مواد درسی به منظور تدریس زبان های سوم رسمی کشور برنامه های مؤثری را طرح و تطبیق می نماید.
(۴)  تدریس در مؤسسات تعلیمی بین المللی به زبانی صورت می گیرد که مؤسسۀ تعلیمی به موافقۀ وزارت معارف تعیین نموده است. تدریس یکی از زبانهای رسمی (پشتو و دری)، احکام و اساسات دین مقدس اسلام در این نوع مؤسسات تعلیمی برای شاگردان افغان مطابق طرزالعمل جداگانه که ازطرف وزارت معارف ترتیب وتنظیم می شود ، صورت می گیرد .
(۵)  تدریس زبان های خارجی در مؤسسات تعلیمی مندرج این قانون و پروگرام های تعلیمی و تربیتی دولتی و خصوصی در مطابقت با نصاب تعلیمی صورت می گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *