زده کونکی کامپیوټر خونه کی د عملی کار په حالت کی

مهری هروی لیسه په دوو ټایمو کی د شپژزرو نه زیاد زده کونکو لری، سهارني غونډی انځور

زده کونکی د لوست په حالت کی، دمهری هروی کتابتون پنځه زرو نه زیادو کتابونو په درلودلو سره د زده کونکو په چوپړکی.

د مهری هروی عالی لیسی زده کونکی د تفریح ساعت ددی لیسی په انګړ کی د انځور به بڼه

زمونږپه اړه

زمونږپه اړه

د مهری هروی عالی لیسه په کال ۱۳۲۴ هــ . ش د لومړنی تعلیمی فرهنگی او هنری مرکز په توگه هرات  د عبدالله خان (ملک یار) په واسطه د هماغه وخت والی د لومړنی مرکز د پوهنی او روزنی د نسوان طبقه نه اساس کیښود په لومړیو کی ۲۴ تنه زده کوونکو د کاکا عبدالفتاح خان سلجوقی چی د هرات

» Read more

کتاب مندل

تعلیمی نصاب

عمومی معلومات

مقالی

پوهنیزی مقالی

دینی مقالی

نخبه زدکونکی

  • نرگس (لسم الف)

  • سمیه موسوی (یولسم الف)

  • سونیا محمدی (یولسم الف)

  • فایزه فضل (دولسم الف)

  • مرسل فکوری (یولسم الف)

  • مریم سرشار (لسم الف)

  • ناجیه شیوانی ( لسم الف )