شاگردان درحال کارعملی در کامپیوتر لب

لیسه عالی مهری هروی با بیش ار 6000 هزار متعلم در دو تایم صبح و بعد از ظهر، نمایی از برگزاری مراسم صبحگاهی

نمایی از ساعت تفریح شاگردان در صحن لیسه عالی مهری هروی

شاگردان مصروف مطالعه ، کتابخانه لیسه عالی مهری هروی با بیش از 5000 جلد کتاب درخدمت متعلمین قرار دارد.

درباره ما

School

درباره ما

لیسه عالی مهری هروی درسال ۱۳۲۴ هـ ش منحیث اولین کانون تعلیمی، فرهنگی و هنری تحت نام ( کودکستان هرات ) توسط عبدالله خان ( ملک یار)والی همان عصر، به عنوان اولین مرجع درس وتعلیم برای طبقه نسوان اساس گذاشته شد. درابتدا تعداد ۲۴ شاگرد به سرپرستی عبدالفتاح خان سلجوقی که ازجمله علمای جید هرات بود تدریس می شدند و

» Read more

دریافت کتاب

نصاب تعلیمی

معلومات عمومی

gold

طلا

استفاده از صنایع معدنی برای پیشرفت و ترقی اقتصادی هنری کشور یک امر ضروری و حتمی است . با وجود اینکه تا فعلا در کشور

مقالات

مقالات

مقالات دینی

شاگردان نخبه

  • فروهر رحمانی متعلم صنف دهم

  • مینا یعقوبی متعلم صنف دهم

  • بهاره کاکر متعلم صنف دوازدهم

  • آتینا میر امام الدین متعلم صنف دهم