Category Archives: نصاب تعلیمی

قانون معارف – نصاب تعلیمی

11748692_492093384284943_478704427_n(1)

نصاب واحد تعلیمی مادۀ سی ام : (۱) نصاب واحدتعلیمی، معیاری است که اهداف کلی تعلیم و تربیه عمومی وخصوصی را تثبیت نموده وبراساس آن وزارت معارف مفردات تعلیمی کتب درسی، طرز آموزش و ارزیابی، مواد و وسایل درسی و ممد درسی آنرا تهیه و تنظیم می نماید. (۲) نصاب واحد تعلیمی، در تمام مؤسسات تعلیمی و تربیتی دولتی و

» Read more